Suicide in Uniform: Choice, Duty and Guilt in Israeli Society

Suicide in Uniform: Choice, Duty and Guilt in Israeli Society

תקציר:

אחת לכמה שבועות נושא ההתאבדויות בצה"ל מפלס את דרכו לסדר היום בישראל. נוח לפטור את ההתאבדות כביטוי של מצוקה נפשית ואישית של החייל, אבל ההרג העצמי מתרחש בתוך הקשר צבאי, חברתי ופוליטי. הספר "מתאבדים במדים" חוקר את הסדר החברתי בישראל מבעד לשבר ההתאבדות. במוקד הספר ניתוח של מחקרים פסיכולוגיים, פסקי דין, כתבות תקשורת, ספרים וסרטי קולנוע. תכניו מתחקים אחר המצאת האובדנות וביות ההתאבדות, וכך עומדים על מוסכמות בסיסיות באתוס הצבאי ובחיים החברתיים בישראל. פרקי הספר משיבים לשאלות כמו: מי מוצג כאשם בהתאבדות? מדוע הפכו המפקד וקצין בריאות הנפש לדמויות מרכזיות שאחראיות על מניעת התאבדות? מתי נשללת מהורים שכולים זכאות לתגמולים מהצבא? כיצד ההתאבדות נתפסת ביחס להקרבת החיים הנדרשת מחיילים ולנוכח המשימות הצבאיות העכשוויות? המסרים החברתיים המתגבשים לנוכח ההתאבדות מעלים על נס מתודות של מיון והכלה, תוך שהם משנים תפיסות בדבר סולידריות, אוטונומיה וגבורה.  

See also: fellows books