Autumn Excursion

excursion_nov_2019_GROUP

Date: 

Sun, 17/11/2019 (All day) to Mon, 18/11/2019 (All day)

Location: 

Dead Sea, Nachal Peres, Mount Sdom, Ein Bokek